İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul
Şirketlerin birleşmeleri ve bölünmeleri, iki şirket arasında gerçekleşir ve yasal açıdan ele alınan bir süreci ifade eder. Şirketlerin birleşmesi ve b...
Limited şirketler, herhangi bir ticaret unvanı altında kurulan ve faaliyet gösteren firmalara verilen isimdir. Bu firmalar, bir ya da kimi zaman birde...
Şirketinizle ilgili olarak tüm operasyonları doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetseniz dahi er ya da geç bir krizle karşı karşıya kalma ihtimaliniz var...
En çok merak edilen konulardan biridir kurumsal firmada çalışmanın avantajları ve dezavantajları. Hatta çoğu kişi iş hayatına nereden başlaması gerekt...
Kurumsallaşma teorisi, işletmelerin sistematik bir şekilde çalışarak, işletmeyi kişilere bağımlılıktan kurtarmayı amaçlamaktadır. Detaylı olarak kurum...
Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmak için belirledikleri iletişim kanallarının kullanımıyla hitap edilecek hedef kitleye yönelik...
Uzaktan çalışma, günümüzde oldukça popülerdir. Bunu sağlayan en önemli şey ise teknolojidir. Teknoloji ile birlikte insanların herhangi bir işyerine g...
Müşteri ilişkileri yönetimi, bir firmanın veya şirketin bütün satış sürecinde ve bu süreçten sonraki zamanda müşterileri ile olan bağlantılarının yöne...
Proje yönetimi, bir projenin tamamlanması ve başarıya ulaşması için gerekli olan süreçlerin yönetilmesidir. Bu yönetim sürecinde süreç iyi bir şekilde...
Performans herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi...
İç denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla bir işletmenin faaliyetlerini geliştirme amacı güden bağımsız ve nesnel bir danışmanlık faaliyetid...
Dijitalleşme, toplumun ve ekonominin dijital dönüşümü için kullanılan genel bir terimdir. Analog teknolojiden soyutlanıp, dijital teknolojilerle karak...
İnsan kaynakları planlaması, çok yönlü bir kavramdır. Kurumsal kaynakların iş gücü boyutunu, eğitim planlamasını, işe alma planlamasını, personel hare...
Swot analizi incelenen kuruluşun, projenin, sürecin, tekniğin veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirler. İç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve...
Bir kurum, kuruluş ya da firmanın amaçları ile geliştirmiş olduğu stratejilerin ne kadar örtüştüğü ve ne kadar profesyonellik gösterildiğini gösteren...
Kurumsal yönetim ilkeleri incelenecek olursa 4 tane temel ilkenin ortaya çıktığı görülür. Bunlar; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk o...
Pazarlama stratejileri, firma sahiplerinin müşteri ihtiyaç durumları gözetilerek yapmış olduğu stratejiler bütünüdür. Piyasada pek çok firma bulunur v...
Strateji sözcüğü iş dünyasında 20. yüzyıldan itibaren yer almaya başlamıştır. Yönetim biliminde ise strateji, ‘’bir organizasyonun amacına ulaşmak içi...
Günümüzde performans değerlendirme sistemleri işletmeler için faaliyetlerinde oldukça önemlidir. İnsan kaynakları planlamasında ve yönetiminde perform...
Kurumların sistemlerin çalışanlar ve diğer detaylar ile uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Böylece kurumun verimliliğini ve üretkenliğin de devamlı...
Ülkemizde teknoloji, sanayi ve sektörel alanlarda birçok gelişmeler yaşanıyor. Buna bağlı olarak sektörel ve üretim alanlarında rekabeti her alanda ge...
Yönetici unvanı ile ödüllendirilmek daha büyük bir balık gibi görünse de aslında daha dikkatli bir akvaryumda çalışmak anlamına gelir. Sorumluluklar g...
Belirli bir amaç için hizmet veren kurum ve kuruluşlara işletme denir. İşletmelerin elle tutulur ürün imal etmeleri ile birlikte insanların ihtiyaçlar...
Şirket Yönetim Danışmanlığı Nedir? Şirket yönetim danışmanlığı nedir ve ne iş yapar? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: yönetim danışmanlığı, dış...
Günümüzde mesleki anlamda öne çıkan kalite yönetim süreçlerinin yönetilmesi aşamasında hizmet veren bir meslek grubu olarak ön plana çıkan bu meslek g...
Günümüzde ekonominin gelişmesi açısından küçük ve orta büyüklükte işletmelerin önemi artıyor. Ülkemizde bu şekilde hizmet veren ve büyüklük olarak Kob...
Günümüzde ticaret rekabetin maksimum düzeyde olduğu alanların başında gelir. Öncelikle işletme veya şirket sahibi olan kişiler varlıklarını devam etti...
İş dünyasında sürekli rekabet halinde olan işletmeler ne kadar sağlam bir büyümeye sahip olurlarsa olsunlar her zaman çeşitli risklerle karşı karşıyad...
Günümüzün iş dünyası sürekli gelişme ve değişim içerisinde bulunuyor. Tüm bu gelişim süreci içerisinde büyük, küçük ve orta çapta işletmelerin bir şek...
İnsan kaynağının elde edilmesini kendi başlarına sağlayan firmalar başarısız olmasından dolayı insan kaynakları danışmanlığı firmalarından yardım alma...
Çeşitli sektörlerde oluşturulmuş şirketlerin çalışma düzenleri, üretim kapasiteleri, kazançları ve gelişimleri çeşitli katkılar sonucu oluşmaktadır. K...
Ticaret bir malın üretimden başlamak üzere en son tüketiciye kadar geçen zaman içerisinde maddi bir değer taşıyarak başka değişik ürünler ile değiştir...
Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışması Nedir? Kuşak, aynı düşünceleri paylaşan, aynı duyguları ve kaderleri paylaşan, ortak sevinç ve hüzünlere sahip ola...
Tüm aile şirketleri mutlaka belirli bir noktada aile şirketi mi kurumsal şirket mi  kararsızlığını yaşıyor. Öncelikle kurumsallaşmanın  son derece öne...
Aile şirketleri için değişim ve süreklilik kavramları kuşak farkını da net bir şekilde ortaya koyan unsurlar oluyor.  Aile şirketlerinde yaşlı olan ne...
Aile şirketi sayısı gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde gün geçtikçe artıyor. Aile şirketi olmanın kendi içerisinde hem avantajlar hem de dezavant...
Artık aile şirketleri için kurumsallaşmanın ne denli önemli olduğu çok iyi biliniyor. Çünkü  başarıya giden yolun kurumsallaşmadan geçtiği ve aile şir...
İş dünyasında başarı elde etmek zordur. Ancak bu başarıyı devam ettirmek daha da zordur. Bu nedenle özellikle aile şirketlerinin sürdürülebilir bir ba...
Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun tüm aile şirketleri için kurumsallaşmanın son derece önemli bir süreç olduğunun altını çizmek gerekiyo...
Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ülke ekonomisinin en önemli  dinamiklerinden biri aile şirketleri oluyor. Aile şirketlerinin nesilden nesle aktar...
Ülkemizde aile şirketlerinin ekonominin % 95’ini oluşturduğunu biliyor musunuz? Ancak bu şirketlere göz attığınızda kurumsallaşma aşamasında yaşanan s...
Aile şirketlerinin en çok zorlandığı alanlardan biri de kurumsallaşma oluyor. Günümüzde kurumsallaşma geleceğe çok daha sağlam adımlarla ilerlemek ist...
 Gerekli Anlaşmalar Yasal Zeminde Yapılmalı! En çok dikkat edilmesi gereken unsur tüm kararları yasal zeminde alınması ve noter huzurunda çeşitli...
Firmalarda işleyişin kişilere değil kurallara bağlı olarak gerçekleştirildiği  kurumsallaşma kuşkusuz tüm firmalar için çok büyük bir önem taşıyor. İş...
İşletmeler için kurumsal yapı oluşturmak sanıldığı kadar kolay olmuyor.  Öncelikle kurumsal bir yapı oluşturabilmek için tüm işlerin etkin ve bir o ka...
Günümüz koşullarında firmaların kurumsallaşma noktasında düşünceleri değişmeye başladı. Bundan kısa bir süre öncesine kadar kurumsallaşma sadece bir s...
Aile şirketlerinde kurucu olan kuşak şirketi belirli bir başarı noktasına taşıyor. Elbette bu yıllar içerisinde gerçekleşen ve  karşılaşılan pek çok z...
Aile şirketlerinde yönetim süreci  şirketlerin başarısıyla da çok yakından ilgilidir. Söz konusu aile şirketleri olduğunda yönetim sürecinin muntazam...
Kurumsal firma bazı kurallar çerçevesinde ve bir sistem dâhilinde işleyişe sahip olan bir yandan da kişilere değil kurallara ve sisteme bağlı olan fir...
Aile şirketlerinde akıl karıştıran konulardan biri de maaş sistemi oluyor. Aile üyelerinin maaşlarının hangi kriterlere göre belirleneceği konusunda f...
Aile şirketlerinde yaşanan en büyük sorunlardan biri de ayrılık oluyor. Şirket içi verimliliği ciddi düzeyde düşürebilen aynı zamanda kurumsallaşmanın...
Aile şirketleri için kurumsallaşma süreci çok büyük bir önem taşıyor. Klasik bir şirketin kurumsallaşması  aile şirketleri ile kıyaslandığında çok dah...
Aile şirketi olmak her ne kadar pek çok avantajı beraberinde getiriyor olsa da çeşitli konularda sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar şirket baş...
Kurumsal firmalar artık verimlilik elde etmek ve huzurlu bir iş ortamı sağlayabilmek için yönetim danışmanlığı firmalarından hizmet almayı tercih ediy...
İhracat danışmanlığı aslında bir ihtiyaç doğrultusunda doğan hizmetler arasında yer alıyor. Özellikle firmaların yurtdışı pazarına açılması ve bununla...
Aile şirketlerinde baba oğul çatışması, bir diğer deyişle kuşak çatışması sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok ülkesinde karşımıza sık çıkan bir t...
Dünyadaki işletmelerin %80’ini oluşturan Aile Şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşamaması ve şirket yönetimin...
Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrılabiliyor olmaları gerekmektedir. Aile şirketlerinde yönetimde...
Türkiye’de ekonominin yüzde 95’ininin üstünü aile şirketleri oluşturmaktadır. Genel istatistiklere göre dünyada ve Türkiye’de aile işletmelerinin yaln...
Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer...
Her aile şirketi için Aile Anayasasına gerek olmayabilir. Ancak aile şirketlerinin sorunları genellikle çok benzer… Kurucu, çocuklar, kuzenler ve dama...
Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiği de ortada. İ...
Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirk...
Aile Şirketlerinde Temel Başarı için Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı aşağıdaki konulara önem vermekteyiz.  Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesinin hazırl...
Aile şirketlerinde en fazla Yetki- Sorumluluklar ve Görev tanımlarının net olmaması sorunu yaşanıyor. Bir aile şirketi büyüdükçe ve genişledikçe sorun...
Türkiye’deki şirket yapılanmasının büyük bir bölümünün aile şirketi olduğu ve bundan sonra kurulacak şirketlerin de bunu devam ettirecek nitelikte old...
Aile şirketlerine yönelik gelişmeler, 3. kuşağa erişmiş şirket sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vaziyetin altında yatan en ehem...
Aile şirketlerinde kurumsallaşma sendromlarını yaşamamak için doğru bir biçimde kurumsallaşma planının oluşuturlması ve profesyoneller yardımıyla uygu...
Her tür geçiş döneminde görüldüğü gibi küçük işletmelerin de büyürken çeşitli sorunlarla karşılaşacakları muhakkaktır. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesin...
Değişimi yönetemeyenler işletmelerini profesyonel bir şirket gibi değil, aile gibi yönetiyorlar! İlk yıllarda aile büyüğünün coşkulu ve hırslı girişim...
Aile işletmelerinin sahipleri işletmeleri kendine ait bir varlık olarak gördüklerinden dolayı yönetimi profesyonel yöneticilere bırakmak istememekte v...
Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü kısa oluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Türkiye’deki 1 milyon 350 bin şirketin yüzde...
Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ; Bir aile işletmesi yaratmak ve onu başarılı kılmak için kaç yıl veya kaç jenerasyon geçtiği ön...
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki aile şirketleri yöneticilerinin % 68 gibi büyük bir çoğunluğu kendinden sonra yönetimi hangi çocuğuna kime devre...
Perakende, sürekli gelişim, değişim ve yenilik gerektiren bir alan olarak süreklileştirilmiş sektörel eğitimlere en çok ihtiyaç duyan sektörlerden bir...
Her şirketin/işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Bu organizasyon yapısı; finans – dış ticaret- ithalat-ü...
Başarı ve gelişime açık olan Aile Şirketleri kazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıran Aile Şirketleri kayb...
Aile şirketlerinde özellikle 2. ve 3. kuşağın devreye girme sürecinde, şirketlerde çok sancılı bir dönemin baş gösterdiğine dikkat çeken Aile Şirketle...
Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketi'nin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonya'da hazırlanmı...
VİZYON: Bir vizyon mutlaka olmalı. Son derece açık bir şekilde ortaya konulan vizyonun, bütün çalışanlara anlatılması ve paylaşılması da gerekiyor. Y...
Başarı ve gelişime açık olan Aile Şirketleri kazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıran Aile Şirketleri kayb...
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak Aile Şirketlerinde yaptığımız çalışmalarda en büyük sorun aile şirketlerinin iş ve aile kavramlarının tam olarak...
Aile şirketlerinde etkin bir kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: a) Aile şirketlerinde,...
Ülkemiz ortaklık yapısı olarak nahoş olan durumların daha çok yaşandığı bir kitleye sahiptir. Ortaklık kültüründe işleyiş ve kâğıt üzerinde kurgulanan...
Aile Anayasında Olması Gereken Belli Başlı Maddeler: 1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleriGerekçe Amaç Prensipler Aile ve Kurum Kültürü Ailey...
Aile Şirketlerinde Aile anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Ail...
Türkiye’deki aile şirketlerine baktığımızda en büyük sorunun, kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye geçişte ve yönetimin ikinci nesile devrinde yaşandığ...
Türkiye’de birçok aile şirketi, kuruluşlarının 30 ila 50’inci yıllarını kutluyor. Bu şirketlerin önemli bir kısmı, ikinci kuşağa geçme aşamasında. Kur...
Aile Anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Aile anayasası, aile i...
İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamda ...
Türkiye’de aile anayasası ve aile konseyi gibi kavramların çalışmaları yeni yeni başlamış durumda. Şirketlerin bu konudaki çalışmalarını derlerken şu...
Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde yardımcı olacaktır:Şirketinizin herkesçe bilinen yazılı misyon ve v...
“Bir işletmeyi dede kurar, baba büyütür, oğul tutar, torun sanat tarihi okur.” Alfred Marshall Kurumsallaşma sürecinde yaşanan en önemli sorunlardan...
Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında deği­şim gösteren aile şirketi oranının ülkemizde aşağı yukarı % 95 olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaklara...
İşletmelerin kendine özgü bir çalışma stili ve prosedürü vardır. Bu stil ve prosedür için işleyişi belirleyen kurallar demek de doğru olacaktır. İşlet...
İşletmelerde kurumsallaşma kritik bir aşamadır. Sistemleşmek anlamına gelen kurumsallaşma için şirketlerde sistem parçalarının, rollerinin ve görevler...
Aile Anayasası Ne Zaman Düzenlenmeli?  Aile anayasası şirket büyürken hazırlanmalıdır. Aile Şirketinin özellikle düşüş dönemlerinde aile anayasas...
1. Lider: İtibar yönetimi liderden başlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki itibarın yönetilmesindeki yüzde 50 sorumluluk kurumun liderinin üzerinde...
75 aile şirketi üzerinde yaptığımız araştırmada, Türk ekonomisinin girişimci özellikleri arasında işletme yapılarına aile şirketlerinin egemen olduğu...
Aile şirketi aile bireylerinin başta olduğu ve kararlarda baskın yapıda olduğu bir şirkettir. Bu tarz şirketler aile işletmesi diye bilinirler ve kuru...
Ülkemizde ve dünyada 21 yüzyıl denildiğinde iş yaşamında akla ilk olarak küreselleşme faaliyetleri geliyor. Bu faaliyetler iş yaşamına gelişim anlamın...
Aile  anayasası, aile değerlerine bağlı misyon  ve stratejik hedeflerden oluşur. Bu hedeflere ulaşmada kendi aralarındaki yapıya dair soruların ve sor...
Şirketler canlı organizmalar gibidir. Nasıl ki, canlı bir organizmanın sağlıklı yaşayabilmesi için bütün organlarının ahenkle çalışması gerekiyorsa, b...
İş dünyasında belirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü önümüze...
İş dünyasında belirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü önümüze...
Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketi'nin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonya'da hazırlanmı...
Aile şirketlerini yok eden 7 ölümcül günah var. Bunları önceden görüp, çözüm üreten aileler başarıya ulaşıyor, diğerleri kalıcı ve yıkıcı sorunlarla u...
Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsalla...
Türkiye’de pek çok aile şirketi dördüncü kuşağa gelmeden yok oluyor. Kalanlar ise el değiştiriyor,devrediyor.  Oysa kurucu babalar,patronlar, veliahtl...
Aile şirketlerinde maaş sistemi belirlenmesinde 2 ana konu belirleyicidir : Şirkette ya da herhangi bir departmanda bizzat görev almak ya da sadece ai...
Kriz dönemlerinde paniklemek kolaydır. Müşteriler cüzdanlarını kapatır ve satışlar düşmeye başlar. Böyle dönemlerde yöneticiler daha fazla hata yapmay...
Aile şirketlerinde hiç şüphe yokki en önemli eksiklik kurumsallaşmakta çokca zorlandıdır. İstatistiklerin, aile şirketlerinin yüzde 40'unun ikinci nes...
Şirketler de en kritik hamle doğru kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma sağlanarak şirketlerin çok hızlı büyümesi ve yükselmesi mümkündür. Yönetimdeki aile...
Şıp Sevdi Sendronuma giren şirketler saldırgandırlar. Bir anda yeni bir sektöre girerler, çıkaranlar, ortak olurlar. Bu ifadeler boyutu tanıdık geldi...
Krizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, “lider”, “koçluk” ve “çalışan” düzeyinde olmak üzere, 4 aşamada ele al...
Yeniden yapılanma, her sektör için aynı anlama gelir. Bir işletme ve şirket için de bu durum aynıdır. İşletme veya firmanın gelişen koşullara ayak uyd...
Ekonomiler, artan global rekabete, enerji kısıtlamalarına, iklim değişikliğine ve politik istikrarsızlıklara karşı kendilerine birer güvenlik duvarı (...
Yeniden yapılanma kavramı çok geniş ve farklı boyutlarda değerlendirilebilecek bir kavramdır. Günümüzde yeniden yapılanma yaygın olarak firmaların, ve...
Her aile şirketine anayasa hazırlanması ilk başta çok gerekli gibi görülmeyebilir. Ancak aile şirketlerinde yaşanan sorunlar birbirlerine çok benzerle...
Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirk...
 Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar gösterdiği de ortada....
Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer...
Türkiye’de birçok aile şirketi, 4.kuşağa geçemeden yok oluyor. Kalanlar ise ya el değiştiriyor ya da devrediyor.  Oysa kurucular, veliahtlar ve yöneti...
Yeni tip Coronavirus yani Covid-19, 2020 yılının ilk çeyreğinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkışının ardından çok kısa bir sürede ve hızlı bir şekil...
Yeniden yapılanma işletmelerin rekabet şartları gereği veya işletmelerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen aksaklıkları gidermek amacıyla gerçekleşti...
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak kadrosunda bulunan uzman danışmanlarımız ile, farklı sektörlerde edindikleri deneyimlerini , çözüm ortaklarımızı...
Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık olarak kadrosunda bulunan uzman danışmanlarımız ile, farklı sektörlerde edindikleri deneyimlerini , çözüm ortaklarımızı...
Gelecek Kurgucuları,Tüm Faktörlerin Değişken Olduğu Ve Hiçbir Şeyin Sabit Olmadığı Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Yaşam Biçimini Kuruyorlar Ve İnsanı Yenid...
Türkiye’de işletmelerin yaklaşık %85’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Türkiye’deki istihdamın %77,8’ini KOBİ 'ler sağlamaktadır. Yatırım payının %53,2’...
Aile Anayasası Yapılmış olunan açıklamalar gösteriyor ki Türkiye’ de bulunan işletmelerin % 95’ lik bir kısmını aile şirketleri oluşturmakta. Bu ista...
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Pek çok şirket sahibi ve şirket çalışanları aile şirketlerinin kuşaklar boyunca süregelen bir kurumsallaşmanın içeri...
Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşmanın ÖnemiKurumsallaşma denildiği vakit akıllara gelen ilk şey patronların ya da şirket kurucularının hede...
Merhabalar Coronavirüs (Covid-19) Tüm sektörleri etkilenmiş durumdadır. Şu konuların üzerinde düşünebiliriz, tedbir alabiliriz. 1. Nakit akışlarımız...
 Yönetim danışmanlığı, iş yeri performanslarında artışlara gidilmesi ve iş süreçlerinde analizlerin vaktinde olacak şekilde yapılmasını sağlıyor. Şirk...
Şirketlerde Kurumsallaşmanın ÖnemiKurumsallaşma denildiği vakit akıllara gelen ilk şey patronların ya da şirket kurucularının işlerden bertaraf olm...
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Aile şirketlerinde kurumsallaşma tohumları “ kendini bilmek “ ve “ farkındalık “ olarak tanımlanabilir. Şirketlerde...
Kurumsallaşma ve Yönetim Danışmanlığı Bir kurum sadece formal yapının kurulması ile değil,aynı zamanda bireyler ve gruplar arasında da uyumlu bir etk...
Kurumsallaşmanın Amacı;başında bulunduğunuz şirketi değişen çevre koşulları,değişen teknoloji,değişen müşteri talepleri ve değişen rekabet koşullarına...
Aile Şirketlerinin Finansal Açıdan Taşıdıkları Avantajlar Aile şirketleri anapara piyasalarının gelişmediği veya az geliştiği kalkınmakta olan ülkele...
İki ya da daha fazla kan bağı ile birbirine bağlı olan kişilerin bir araya gelerek şirket kurması sonucu oluşan yapıya aile şirketi denilir. Aile ve ş...
Aile şirketi iki ya da daha fazla aynı aileden kan bağı ile bağlı kişilerin işletmeye sahip olması ile kurulan işletmelerdir. Aile şirketleri aile gib...
Aile şirketleri için son derece önemli olan unsurlar aynı zamanda en çok hata yapılan konulardır. Bunlar arasında aile şirketinde hisse paylaştırma da...
Aile şirketlerinde kararlarının uygulanma aşaması kadar karar alma sürecinin de çok büyük bir önem taşıdığını belirtebiliriz.  Karar alma süreçlerine...
Tüm şirketler için risk dönemlerinde kurumsal yapının devamlılığı çok büyük bir önem taşıyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun işin dev...
Türkiye ekonomisinin % 95’inin aile şirketlerinin oluşturduğunu biliyor musunuz? Ancak aile şirketlerinin % 85’i henüz şirkete ikinci nesil bile dahil...
Aile şirketlerinde yaşanan sorunların büyük bölümünün birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Bu sorunlar şirketin bir aile tarafından yönetilmesinden k...
Aile şirketi nedir sorusunun yanıtı aslında kendi içinde de saklıdır. Aile bağları ile birbirine bağlı olan kişilerin beraber kurdukları ya da beraber...
Aile şirketi adı üstünde aile bağları ile birbirine kenetlenen kişilerin bir arda kurdukları ya da yönettikleri birimlerdir. Aile şirketleri günümüzde...
Kurumsal danışmanlık firmaları farklı konularda uzmanlığa sahip olup satış ve pazarlamadan strateji yönetiminde kadar birçok alanda size destek sunar....
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık mali tablo ve finansal datalarının; belirlenen özel kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek sonuçla...
Günümüzün ekonomik yaşantısında bir danışman ile birlikte çalışmak artık neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun sebepleri arasında değişen e...
Aile şirketleri genel olarak en çok karşılaşılan şirket türleri olmak ile beraber sürdürülebilir olması aşamasından ise kurumsal yapılanmanın sağlanma...
Aile şirketlerinin tanımlamasında kuşak son derece önemli bir detaydır. Bir aile şirketinden söz edebilmek için kuşak değişimin iki ve üstü olması kri...
Yapı olarak enformel ilişkileri barındıran aile kavramı bu açıdan bakıldığında duygusal özelliğin ağırlıklı yer aldığı birim olmak ile beraber şirket...
Aile ve şirket kavramları birbirinden oldukça farklıdır. Aile kavramı duygusallığı içinden barındırırken şirketler ise tamamen mantık ile yönetilmesi...
Aile şirketleri Türkiye’de ve tüm dünyada ekonominin en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Forbes’in milyarderler listesinin %40’ından fazlası...
Aile ile ve akrabalar ile iş yapabilmek her zaman göründüğü kadar kolay olmayabilir. Aile şirketinde başarılı olmak çoğu zaman zorlayıcı olabilmektedi...
Aile şirketleri söz konusu olduğu zaman 2. Ve 3. kuşağın devreye gireceği süreçte şirketlerde sancılı bir dönem ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, baban...
Tüm dünyada aile şirketleri ve onların kurumsallaşmasıyla yaşam sürelerinin artırılması konusunda tartışmalar yaşanıyor. Türkiye ekonomisi için de ail...
Aile şirketlerinde işleyiş süreçleri diğer şirketlere göre biraz daha farklı olabilir. Ancak aile şirketlerinin başarısız olabileceği bilgisi tamamen...
Aile şirketlerinin daha uzun soluklu ve başarılı bir şekilde iş yaşantısına devam edebilmesi için bazı özel detaylara da dikkat etmesi gerekmektedir....
Çalışan ve işveren ilişkileri içerisinde çalışan kişilerin haklarına özlük hakları adı verilmektedir. Özlük hakları aile şirketlerinde de geçerli olan...
Aile şirketlerinde şirket içi motivasyon etkinlikleri yapılması çalışanların motivasyonlarının yüksek tutulması açısından son derece önemlidir. Veriml...
Aile şirketleri ile ilgili olarak  merak edilen unsurlar arasında görevlendirme süreçleri de bulunuyor. Ancak bu konuda kararın tamamen kuruluş aşamas...
Aile şirketlerinde hisselendirme ne kadar önemli ise hisse devri de bir o kadar önem taşıyor. Tüm aile şirketlerinin detaylı bilgi sahibi olması gerek...
Aile şirketleri, diğer şirketlerden çok daha farklı bir yapılanmaya sahip olabiliyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen unsurlardan biri de aile şirk...
Aile şirketi olmayı sadece avantajlı ya da sadece  dezavantajlı bir durum olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü aile şirketleri avantaj ve dezavant...