İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Ülkemizde teknoloji, sanayi ve sektörel alanlarda birçok gelişmeler yaşanıyor. Buna bağlı olarak sektörel ve üretim alanlarında rekabeti her alanda gelişiyor. Firmalar bu rekabet sürecinde süreçlerin iyileştirilmesi   ve müşteri memnuniyetinin devamını sağlamak istiyorlar. Bu sayede firmalar ve işletmeler sadık müşteriler elde ederek rakiplerinden bir adım öne geçiyor.

Birçok ürün markanın olduğu tüm sektörlerde, müşteriye hizmet ve davranış yaklaşımı firmalar için kaçınılmaz oluyor. Firmaların sektördeki rekabet edebilmeleri için müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmaları gerekiyor. Buna önem veren firma veya kuruluşların, bakış açısını geliştirme de işletme, personel gibi süreçlerini en ayrıntılı şekilde organize etmeleri gerekir.

Süreç Yönetimi Neden Gereklidir?

Kurumların hedeflerine ulaşması için çalışanlarla birlikte süreç bakış açısına sahip olmaları gerekir. Bunu başarmak için öncelikle süreçler belirlenmelidir. Daha sonra öncelik sırasına göre görevler kategorilere ayrılmalıdır. Süreç yönetiminin sürecin performans temelini bilmek, süreç mantığının anlamak gerekir.

Şirketler de ve firmalarda kusursuz başarı için üretim süreçlerini iyileştirmek ve iyi analiz etmek gerekir. Sonrasında uygulamaya geçirebilmek önemlidir. Süreç yönetimi, işletmelerin yönetimlerini geliştirme araçlarından biridir. Süreç yönetiminde amaçlanan unsurlar uygulamalar ile etkili bir yönetimin sağlanmasıdır.

Süreç Yönetimi Faydaları Nelerdir?

Süreç yönetiminde, süreçlerin performans göstergeleri iyi tespit edilmelidir. Göstergelerin iyi tespit edilmesi, verimli bir sistemin kurulması ve işletilmesini sağlar. Süreç yönetimi ile hedeflenen alt süreçlerin işlemesinde temel amaçlar bulunur. Bunlar şu şekildedir.

  • Yapılacak ve takip edilecek işlerin kişiye bağımlılığını engellemek ve işlerin devamını sağlama gerekir. 
  • Birimler arasında örgüt birliği kurarak fikir birliği oluşturma
  • Yeni personelin oryantasyonu için süreç dağılımı yapma
  • İşlerde hata paylarını engellemek ve iş yapış denetimini sağlamaktır. 

Süreç Yönetimi Uygulama Adımları Nelerdir?

Süreç yönetimi uygulama adımları şu şekildedir. Firmaların öncelikle olarak süreçlerini belirlenmesi gerekir. Bir sürecin geliştirilmesinde öncelikle süreçlerin belirlenerek sınırları çizmek lazımdır. Aynı zaman da işletmelerin kuruluş amacına odaklanması ve esasların iyi anlaşılması gerekir. Süreçlerin eksiksiz tanımlanması tüm durumların analiz edilmesi gerekir. Süreçlerin tüm yönlerini çalışanların deneyimleri ile özümsemesi ve uygulaması gerekir.

Bu aşamalarda süreçlerin genel bir taslağı oluşturulur. Süreç yönetiminde proje katılımcılarının iyi belirlenmesi gerekir. Süreç odaklı yönetimde, temel konu sorumlulukların ve görevlerin paylaşımıdır. Süreç yönetiminde lider ya da uzmanlar süreçle ilgili büyük sorumluluk üstlenirler. Bu uygulamada insan kaynakları önemlidir. Süreç yönetim standartları bu kişiler ile oluşur. Süreç yönetimi katılımcıları ve performansını denetleme ve bundan sorumludur. Görev dağılımı aşamalarını izler, verimliliğini ölçer.

Süreç Yönetimi Analizleri Nelerdir?

Süreç risk analizinin yapılması süreç yönetimini geliştirmede önemlidir. Sürecin akışını engelleyecek risklerin analizi en iyi şekilde yapılmalıdır. Risk analizler performans yönetim ve süreç yönetimin her anında yapılmalıdır. Öncelikle risklerin uygun bir şekilde eksiksiz belirlenmesi gerekir. Risklerin değerlendirilmesi ve durumlarına göre aciliyet sıralanması gerekir. Risklere alınacak önlemlerin iyi tespit edilmesi gerekir. Kilit Süreçlerin iyi analize edilip belirlenmesi gerekiyor.

Kurumun asıl faaliyet alanına etki eden tüm hedeflere fayda sağlayan süreçtir. Müşteri değeri ve kurumun vizyon gelişiminde ve süreçlerde iyileştirme sağlayan temel süreçlerdendir. Süreç performans göstergelerinin analizi iyi yapılmalıdır. Böylece belirlenmesinde sürecin başarısı eksiksiz ölçülebilir olması sağlanır. Bunun temelinde performans göstergelerinin iyi hesaplanması vardır. Göstergelerle kurumun eksik yanlarını iyileştirme ve geliştirme fırsatları yakalanır. Süreçlerin verimliliği ve etkinliğini ölçmede göstergeler önemli bir yere sahiptir.

Süreç Yönetimi Kritik Süreçler ve Diğer Adımlar

Öncelikle iyi bir süreç yönetiminde sürekli olarak kritik süreçlerin belirlenmesi gerekir. Bu süreçlerin kurumun ve işletmelerin amaç ve hedeflerine etkisi yüksektir. Kritik süreçlerin belirlenmesinde önemli olan, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine tamamen odaklanmalıdır. Hedef kitlenin kimliği, istekleri ve ihtiyaçlarının iyi anlaşılması bu sürecin temelini oluşturur. Kritik süreçlerin belirlendikten sonra öncelik sıralarına göre uygulanması gerekir. Ayrıca süreçlerin aşamalarının iyi İzlenmesi ve verimli değerlendirilmesi gerekir. 

Süreç yönetimi danışmanlığı şu noktalarda önemlidir. İşletmelerin rekabet gücünü artırmada ve rekabet edebilirliği sürdürmesinde önemlidir. Tüm rakiplere göre esnek olmak için işletmeler şekillendirilir. İşletmelerde üretilen ürün ve fikirlerin birbirine bağlı olarak zincir halinde akış sağlaması gerekir. İşletmelerin finans ve fiziksel kaynaklarının verimlilik ve performans olarak katkı sağlaması da önemlidir.

Süreç Yönetim Danışmanlığında İzlenecek Adımlar ve Planlanlamalar

Süreç yönetim danışmanlığında izlenecek adımlar şu şekildedir.  Yönetim danışmanlığı konusunda eksiksiz ilerlemek için iyi bir stratejik planlama hazırlanması gerekir. Bu uygulamaya proje kapsamındaki yer alan departmanlardan uzman bir ekip oluşturmak başlanır. Mevcut süreçlerin ve yönetimin işleyişinde   bilgi akışını kontrol edebilmek iyi bir planlama ile olur. Proje için tüm hedefler belirlenir. Süreç ve prosedürlerin etkin bir şekilde gözden geçirilmesi gerekir. 

Süreç yönetimi aşamalarının tüm özellikleri incelenebilir. Ayrıca diğer yöntemlere eksik kalan konular iyileştirilebilir. İşletmelerde veri toplama ve gereksiz Verilerin çıkarılması önemlidir. Böylece süreçlerin analizlerinde gerekli olan tüm bilgiler belirlenebilir. Süreçte toplanması gereken bilgilerin neler olduğunu analiz edilir. Toplanan veriler gözden geçirilir ve gereksiz veriler temizlenir.

Diğer aşamalarda şu şekildedir. Süreç iyileştirmede süreç sahiplerinin yöntemleri etkin kullanılması, eğitim ve test hazırlıkları ve personele benimsetme, sürekli İyileştirme ile planlamaların yapılması ve buna dair belirli periyotların gözden geçirilmesi yapılır.

Süreç Yönetiminde Değer Analizi ve Katma Değer

İşletmelerin fonksiyonlarını yerine getirilmesi için uygulanacak işlemler   faaliyet alanını belirler. Faaliyetler, ikiye ayrılır; Katma değer yaratan veya   yaratmayan faaliyetler şeklindedir. Katma değer yaratan faaliyetler, müşteriye sunulan ürün ve hizmetin değerini artırır. Katma değer yaratmayan faaliyetler ise hizmetin değerini artırmazlar. Katma değersiz faaliyetler, işletme ve müşteriler için gereksiz faaliyetlerdir. Bir işletmenin temeli müşteriler için üretilen ürün ve hizmetlerdir.

Aynı zamanda planlardan ve yönetiminden elde edilen çıktılar sürecin var olma nedenlerindendir. Müşteriler bu çıktıları tüketebilir veya dönüştürebilirler. Girdilerin süreç yönetimi içerisinde işlenmesi    sonucunda   çıkan çıktıların, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerekir. Aynı şekilde girdilerin iyi uygulamalarından biri olan katma değer  bir nitelikte olması gerekir.

Şirketlere, büyük veya küçük tüm işletmelere süreç danışmanlığı hizmetleri verilir. Danışmanlık hizmetlerimiz ile birlikte eksiksiz bir süreç yönetimi temelleri oluşturulur.