İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Yeniden yapılanma işletmelerin rekabet şartları gereği veya işletmelerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen aksaklıkları gidermek amacıyla gerçekleştirmiş oldukları düzenlemelerdir. Yapılanma süreci bütün faaliyet kollarında gerçekleşebileceği gibi işletme içinde bulanan tek bir konu veya birim üzerinde de gerçekleşebilmektedir. İşletmeler içerisinde karar alma birimi olan genel kurul veya yöneticiler tarafından işletmelerde yeniden yapılanma süreci başlatılabilir. 

Bu süre içerisinde şirket konum değerlendirilmesi yapılarak avantajlı ve dezavantajlı durumlar ortaya konulmaktadır. Hazırlanan raporlar sonucunda dezavantajlı bulanan konu veya birimde iyileştirme yapılmak amacıyla kurulun almış olduğu kararlar yönetsel uygulamaları çerçevesinde işleme koyulur.


Küçük ve orta ölçekli işletmeler belirli bir amaç doğrultusunda organize olmuş yapılardır. Bu organizasyon yapısının başarılı şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için, işletme içerisinde bulanan iş kolları arasındaki bağlantıları koordine etmek; hem rekabet üstünlüğü kazandırmakta hem de yapılan faaliyetlerin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. İşletmeler birçok faaliyet kolunu içinde barındırma özelliğine sahiptir. Muhasebe, insan kaynakları, proje geliştirme veya uygulama birimleri; işletme içerisinde bulunan iş kolları arasında yer almaktadır. Birimler arasında gerçekleşen iş bölüşümü sonucunda maliyetlerin düşerek verimliliğin arttığı gözlemlenmiştir. Örgütsel yapının başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet üstünlüğünü koruyabilmesi için farklı departmanlar halinde organize olmaları gerekmektedir.

Yeniden Yapılanma Süreci Nasıl Gerçekleşmelidir?

Yeniden yapılanma süreci teknolojik gelişmelerin artması ve sosyo-kültür yapısının farklı bir ivme kazanması sonucunda işletmelerin buna bağlı olarak değişim gösterme, farklılık yaratma çalışmalarının tümünü kapsamaktadır. Üretilen nihai mal ve hizmetin birim değeri baz alındığında; zaman, maliyet ve üretim hızı veya müşteriye ulaşma durumu gibi faktörler ele alınmaktadır. 

İşletmeler için rekabet edebilme özellikleri bu faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Üretim maliyeti yüksek ve piyasa fiyatı düşük olan ürünlerde işletmelerin rekabet edebilme durumları azalmaktadır. Bu durumda büyük ölçekli işletmelerin toplu üretim ile ürün piyasasının kontrol edebildikleri görülmektedir.  Mevcut durum göz önünde bulundurularak yapılanma işletmelerin daha az maliyet ile satış oranlarını arttırma şeklinde gerçekleşmektedir.

İşletmenin likidite durumu, üretim ve teçhizat, eğitimli personel ile gerçekleştirilecek maksimum üretimi hedef almaktadır. Eğer işletme yapılanma yoluna gitmediği takdirde üretim maliyeleri artmaya ve buna bağlı olarak karlılık oranları düşmeye devam edecektir. Üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için üretim ve satış şeması bu şekilde gösterilebilir. 

Hizmet veya diğer sektörlere ait satış veya karlılık durumları için ilgili içeriklere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. İşletmelerin temel amacı gerçekleştirildikleri faaliyet süresince karlılık oranlarını yüksek tutmaktır. Bu da ancak köklü ve gerçekleştirilebilir plan ve programlar ile mümkün olmaktadır.  İşletmelerin almış oldukları kararlar tamamıyla verimliliği arttırmak amacıyla gerçekleşmektedir.  Bu da bu süreç içerisinde yeni departmanlar oluşturmak, bilanço değerini arttırmak veya yeni teçhizat ekipmanları satın almak anlamına gelmemektedir. İşletmelerin yeniden yapılanma sürecinde mevcut imkânlar doğrultusunda maksimum verimliliğe ulaşma hedefi vardır.

Yeniden Yapılanma Sürecinde Gerçekleşen Aşamalar

İşletmelerin yapılanma sürecinde farklı aşamalardan oluşmaktadır. Süreç analizi olarak da gerçekleşen bu işlem sırasında olması gereken ve olan arasında bağlantı kurmaya çalışılmaktadır. İşletme mevcut durumu incelenmesi sonucu yapılanma yöntemine karar verilmektedir.  Yapılanma süreçleri farklı modeller ile gerçekleştirilebilir. Burada işletme sorununa en uygun karşılık veren model üzerinde durulmaktadır.  Farklı sektörler için aşamalar değişmekte, plan ve proje çalışmaları süresi farklılık göstermektedir. Küresel rekabet şartlarının da yerel piyasalara etki etmesi sonucunda işletme yapılanmalarının arttığı görülmektedir. Yapılanma süreçte adımlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Stratejik planlama;  yapılanma sürecinin karar verilmesi aşamasıdır. Belirlenmiş misyon dahilinde uygun yöntem belirlenmektedir.
  • İş planlama; mevcut sürecin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılan hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır.
  • Yapılanma süreci analiz edilmesi; sürecin eksiksiz ve ihtiyaca uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu süreçte verimlilik esas alınmaktadır.
  • Tasarım; sürecin şekli üzerinde gerçekleşen çalışmaları kapsamaktadır.
  • Projenin uygulanma aşaması; bu süreçte proje sunum yapılarak ona aldıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.

İşletmelerin bu süreçte gerçekleştireceği adımlar işletme yapısına uygunluğu son derece önemlidir. Başarılı bir yapılanma süreci için destek alabilir ilgili kuruluşlardan e-posta yoluyla yardım talep edebilirsiniz.  Bu çerçevede işletmelerin yapılanma süreçleri hakkında destek vermek amacıyla kurum ve kuruluşlar mevcuttur. İşletmelerin yeniden yapılanma süreci, işletme içerisinde kapsamlı çalışmalardan oluşmaktadır.  İşletme kullanılan ekipmanlar, mali bilgiler veya personel yeterlilik gibi durumlar yapılanma sürecinde dikkate alınan faktörler arasında yer almaktadır.