İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Sermaye, bir işletmenin veya bir şirketin faaliyetlerini yürütmek, yatırım yapmak veya büyümek için kullandığı finansal kaynaklardır. Sermaye, işletme sahipleri veya yatırımcılar tarafından sağlanabilir.

Şirket Sermayesi Nedir, Neye Göre Belirlenir?

Sermaye, şirketin sahip olduğu varlıkları finanse etmek için kullanılan bir kaynak türüdür. İşletme sahipleri veya şirketin ortaklarının, işletmenin büyümesi veya varlıklarının artırılması amacıyla sermaye sağlayabilirler. Bu sermaye, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek veya yeni şirket kurmak için kullanılabilir.

Sermaye, bir işletmenin finansal sağlığını gösteren önemli bir gösterge olarak kullanılır. İşletmenin sermaye yapısı, finansal riski ve kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşletmeler, sermaye yapısını doğru bir şekilde yöneterek, finansal başarısını artırabilirler.

Sermaye Kimler İçin Gereklidir?

Sermaye anonim şirket ve limited şirketler için gereklidir. Bu şirketler sermaye şirketleri olarak bilinmektedir. Sermaye şirket sözleşmesinde taahhüt edilen sermaye tutarı,  taahhüt edilen kişiler kaç pay olduğu ve payların değeri vardır.

Şirket Sermayesi Neye Göre Belirlenir?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklar kurulacak olan şirkete en az asgari tutarda sermaye koyması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketleri Anonim Şirket asgari sermayesi: 50.000-TL (Elli bin), Limited Şirket asgari sermayesi: 10.000-TL (On bin). Banka, sigorta, enerji vb. şirketler açısından ilgili özel mevzuatta daha yüksek asgari sermaye miktarı zorunlu tutulabilmektedir. 

Şirketlere konulacak sermaye sadece nakit olarak değil, ayni olarak konulabiliyor. Taahhüt edilen sermayenin Anonim Şirketlerde  ¼ kuruluş aşamasında, Limited Şirketlerde 24 ay içinde şirkete ödenmesi gerekiyor. (6102 sayılı T.T.K 585.md.)

Sermaye Şirketi Türleri

Sermaye şirketleri, hisse senetleri veya ortaklık payları aracılığıyla sermaye toplayan ve bu sermayeyi işletme faaliyetleri için kullanarak kar elde etmeye çalışan şirketlerdir. Sermaye şirketleri, birkaç farklı türde olmaktadır.

Anonim Şirket

Anonim şirketin kuruluşunda için en az 5 kurucu gerekir ve kuruluş aşamasında noter huzurunda bir sözleşme düzenlenir. Aynı zamanda, anonim şirketlerin yönetim organları olan genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler de sözleşmede belirtilir. Şirket sermayesinin eşit paylara bölünmüş olması gerekmektedir. Anonim şirketlerde hisse sahipleri sermaye payı kadar sorumluluk yüklenmektedirler. Ayrıca pay sahipleri kendi paylarını isteklerine göre devretme hakkına sahiptir. Anonim şirket ana sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır.

Limited Şirket

Limited Şirket, belirli bir işletme hedefine sahip olan bir grup kişinin ortaklığıyla kurulan ve ortakların sorumluluğunun sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Limited şirketlerde, ortaklar şirketin borçlarından dolayı yalnızca kendi koymuş oldukları sermaye payları oranında sorumlu tutulur. Bu nedenle, limited şirketlerde sınırlı sorumluluk prensibi geçerlidir. Ortak sayısı en fazla 50 olmalıdır. Kurulması için en az 10.000 TL sermaye tutarı gerekmektedir. Paylar eşit bir şekilde dağıtılır.

Paylı Komandit Şirket

Anonim şirkete ilişkin hükümler paylı komandit şirket ile aynıdır. Komandit şirketlerde ortakların bazılarının sorumluluğu sınırsızdır. Ortaklarının bazılarının sorumluluğu ise sınırlıdır. Komandite şirketlerde sınırsız sorumluluğa sahip olan ortaklar şirketi yönetir. Sınırlı olan kişiler ise şirketlerde yönetimde söz sahibi değillerdir.

Sermaye Şirketinin Özellikleri

Sermaye şirketi, ortaklar tarafından kurulan ve pay sahiplerinin ödediği sermayeye göre yönetilen bir tür şirkettir. Sermaye şirketinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

  • Sınırsız sorumluluk yoktur: Sermaye şirketinin en önemli özelliklerinden biri, ortakların şirketin borçlarından dolayı sınırsız sorumluluk taşımamasıdır. Yani, şirketin borçları, ortakların ödediği sermaye ile sınırlıdır.
  • Pay sahipleri ortaklar: Sermaye şirketi, en az iki kişi tarafından kurulur ve ortaklar, şirketin pay sahipleridir. Paylar, sermayenin büyüklüğüne göre belirlenir.
  • Ticari işletme: Sermaye şirketi, bir ticari işletme olarak faaliyet gösterir ve kar amacı güder.
  • Halka açık olabilir: Sermaye şirketi, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösterebilir ve hisse senetlerini halka arz edebilir.
  • Yönetim kurulu: Sermaye şirketi, yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu, şirketin genel işleyişinden ve stratejik kararlarının alınmasından sorumludur.
  • Sermaye artırımı: Sermaye şirketi, sermaye artırımı yaparak büyüyebilir. Sermaye artırımı, yeni hisse senetleri ihraç ederek ya da mevcut pay sahiplerinin sermaye artırımına katılımıyla gerçekleştirilir.
  • Tüzel kişilik: Sermaye şirketi, tüzel kişiliğe sahiptir. Bu nedenle, şirket, yasal olarak kendi adına işlem yapabilir ve haklara sahip olabilir.

Bu özellikler, genel olarak sermaye şirketlerinin karakteristik özellikleridir.

Sermaye Şirketi ve Şahıs Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri, iki farklı tür işletmedir ve aralarında bazı farklılıklar vardır. Şahıs şirketi tek bir kişi tarafından kurulabilirken, sermaye şirketi en az iki kişi tarafından kurulur. Şahıs şirketi, tek bir kişi tarafından kurulduğuna bağlı olarak, şirketin borçlarından kişi bizzat sorumludur. Yani, ortağın mal varlığı ile şirketin borçları arasında ayrım yapılmaz. Ancak sermaye şirketi, ortakların ödediği sermaye ile sınırlı olduğundan, ortakların sorumluluğu sınırlıdır.

Şahıs şirketi, sermaye yatırımı yapmaksızın kurulabilir ve işletilebilir. Ancak sermaye şirketi, en az belli bir sermaye miktarını karşılamak zorundadır. Şahıs şirketi, tek bir kişi tarafından kurulduğu için pay sahipliği kavramı yoktur. Ancak sermaye şirketi, pay sahipleri tarafından yönetilir ve paylar, ortakların ödediği sermayenin büyüklüğüne göre belirlenir. 

Hem şahıs şirketi hem de sermaye şirketi, tüzel kişiliğe sahip olabilir. Ancak, şahıs şirketi tüzel kişiliğe sahip olmak istemiyorsa, ortağın mal varlığı ile şirketin mal varlığı arasında bir ayrım yapılmaz. Şahıs şirketlerinde, karar alma süreci tek bir kişi tarafından yapılırken, sermaye şirketlerinde, kararlar pay sahipleri arasında oy çokluğu ile alınır.

Bu farklılıklar, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri arasındaki en belirgin farklılıklardır.

Sermaye Artışı Nasıl Yapılır?

Şirket hesabına nakit giriş ihtiyacı varsa sermaye artırımı düşüncesine gidilebilmektedir. Anonim şirketlerde sermaye artırımına karar verilmesi için genel kurul devreye girmektedir. Genel kurulda bakanlık temsilcisi olmalıdır. Sermaye artışında yeni hisse çıkarılması da yapılabilir. Hisse adedi sabit tutulur birim hisse bedeli de arttırılabilir. Sermaye artışında hissedarlar rüçhan hakkına sahiptir. Sermaye artışı yapılabilmesi için öncesinde var olan sermayenin tamamı ödenmelidir. Finansal oranların tutturulması sermaye artışı için şarttır.

Şirket Sermayesi Nasıl Sorgulanır?

Bir şirketin sermayesi, ilgili ülkenin Ticaret Sicili’ne kaydedilir ve kamuoyuna açıktır. Bu nedenle, şirket sermayesi sorgulamak için Ticaret Sicili’ne başvurulabilir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne erişim sağlanması gerekmektedir. Gazetenin resmi internet sitesinden ya da bir gazete bayisinden temin edilebilir. Gazetenin ilgili sayfası açılır ve şirketin ünvanı ya da vergi kimlik numarası gibi bilgiler aranır. Şirketin ilanları arasında sermaye artışı, sermaye azaltımı veya yeni bir şirketin kaydı gibi ilanlar yer alabilir. Bu ilanlar, şirketin sermayesi hakkında bilgi sağlar. Alternatif olarak, Ticaret Sicili Müdürlüğüne gidilerek de şirket sermayesi sorgulanabilir. Müdürlük, Ticaret Sicili ’ne kayıtlı şirketlerin kayıt bilgilerini tutar ve bu bilgiler kamuoyuna açıktır.

Sermaye Şirketi İçin Gerekli Evraklar

Anonim ve limited şirketlerin kurulumu için ortaklara ait nüfus cüzdanı fotokopisi,  vesikalık fotoğraf, ikamet belgesi ve şirkete ait adres kira sözleşmesi gerekmektedir. Ortaklara ait sermaye payları ve oranlarının da belirlenmesi gerekmektedir.