İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Organizasyonel gelişim, üretkenliği ve verimliliği artırmak adına sistemlerde değişiklik başlatmak için kullanılan, hedefe dayalı bir metodoloji olarak ifade edilebilir. Örgütsel gelişim, iletişimde yapılacak olan değişimlerle birlikte sağlanır. İletişimi efektif olarak kullanabilmek, önemli yaşam becerilerinden biridir.

Etkili iletişim sayesinde bilginin daha iyi anlaşılması ve aktarılması mümkün olmaktadır. Sözlü, yazılı, görsel ve sözlü olmayan süreçler ve bunları destekleyici yapılar aracılığıyla iletişim sağlanabilir. Şirket içerisinde çalışanların davranışlarını ve faaliyetlerini incelemek, iletişim becerilerini gözlemlemek, ortamın analinizi yapmak ve sonrasında doğru ve sağlıklı bir organizasyon gelişim sağlamak, istenen değişimin yaşanmasına olanak verecektir.

Organizasyonel Gelişim Faydaları Nelerdir?

Şirket içerisinde üretkenlik ve verimliliği geliştirmenin bazı yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin başında ise organizasyonel gelişim gelir. Yapılacak olan ölçümlerle olumlu sonuçlar elde edebilmek için; iyi düşünülmüş bir organizasyonel gelişim planına ihtiyaç vardır. Organizasyonel gelişim, herhangi bir şirketin ya da organizasyonun pazarda yaşanan değişikliklere olumlu bir biçimde uyum sağlayabilmesini ve doğru araçlarla yanıt verebilmesini sağlar.

Organizasyonel gelişimin kısa, orta ve uzun vadeli birçok faydası vardır. Bunlar; sürekli geliştirme, artan yatay ve dikey iletişim, çalışan büyümesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, artan kar marjları olarak sıralanabilir.

Sürekli Geliştirme

Organizasyonel gelişim süreçlerine katılan organizasyonlar ve firmalar, iş modellerini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar. Organizasyon gelişim sürecine dahil olan firmalar; stratejilerini sürekli geliştirir, değerlendirir, uygular ve sonuçları analiz eder. Bu sonuçlar kalite açısından değerlendirilerek sürekli bir gelişim sağlanır.

Esas olarak süreç, bir şirketin hem dışarıdan hem de içeriden değişime dahil olabileceği elverişli bir ortam oluşturur. Değişimler, periyodik olarak yenilenmeyi teşvik etmek amacıyla kullanılır.

Yatay ve Dikey İletişim

Organizasyonel gelişim süreçlerinde önemli olan bir organizasyon içerisinde; etkili iletişim ve geri bildirimlerin doğru biçimde sağlanmasıdır. Etkin bir iletişim sisteminin kurulmasına bağlı olarak çalışanlar şirketin değerleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirilir.

Açık bir iletişim sistemi sayesinde, çalışanların firmadaki değişimin önemini anlaması sağlanarak, bu değişime katılması sağlanır. Aktif organizasyonel gelişim, gelişimi ve ilerlemeyi teşvik edebilmek adına sürekli paylaşılan geri bildirimler sayesinde organizasyondaki iletişimi artırır.

Çalışan Büyümesi

Organizasyonel gelişim süreçleri, çalışanları gerekli olan değişiklikleri gerçekleştirmeye teşvik etmek için kullanılan iletişim tekniklerine büyük bir önem verir. Birçok sektörde yaşanan değişimler, firmalardaki çalışanları geliştirme programlarını gerektirmektedir. Bu sebeple çalışan eğitimi ve gelişimi; bir şirketin çalışanlarının performansının artırılabilmesi adına sürdürdüğü çabaları ifade eder. Şirketler, bir dizi farklı eğiti yol ve yöntem ile çalışanları eğitmeyi ve geliştirmeyi hedefler. Sonuçta, birçok şirket çalışanlarının beceri ve yeteneklerini pazarla ilgili olarak donatmak ve geliştirmek ister. Organizasyonel gelişim süreçleri, bu faydasıyla firmaları, sektörde bir adım öne çıkarır.

Ürün ve Hizmetlerin İyileştirilmesi

İnovasyon, organizasyonel gelişimin en önemli ve ana faydalarından biridir. Bu inovasyon ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan faktörlerden biridir. Değişimin en önemli noktalarından biri motivasyon ve çalışan gelişimidir. Bu sayede çalışanlar ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine büyük katkılar sağlar.

Çalışanların organizasyonel gelişim faaliyetinde etkin bir rol oynaması, artan yenilik ve üretkenliğe yol açacaktır. Tüketici beklentilerinin anlaşılması, rekabet analizler ve pazar araştırmaları yoluyla organizasyonel gelişim, değişimi teşvik eder ve şirketlerin piyasaya sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlar.

Kar Marjı Artışı

Organizasyonel gelişim sayesinde sağlanan yenilikler ve artan üretkenliğin sonucu olarak, karlar çok daha üst seviyelere çıkarılabilir. Çalışanların verimliliğinde artış, ürünlerin iyileştirilmesi doğal olarak mali tabloya da yansıyacaktır. Bunun yanı sıra müşteri beklentisinin karşılanması ve pazar araştırması da bilançoda önemli değişiklikler sağlayacaktır.

Verimliliğin artması aynı zamanda kar marjının da yükselmesi anlamına gelir. Şirketler, çalışanların devamlılığını ve değişimi yönetebildiği sürece, maliyetlerde de düşüşler gözlenecektir. Bu durumda kar marjına bir diğer artı olarak yazılabilir. Bir kurumun hedeflerinin uyumlu hale getirilmesinin ardından tamamen geliştirme ve ürün, hizmet kalitesini odaklanması gerekir. Bu sayede sağlanan müşteri memnuniyet, kar marjının da devamlı olarak artmasını sağlayacaktır.

Organizasyonel Gelişim Süreçleri

Örgütsel gelişim süreçlerinde farklı yol ve yöntemler kullanılabilir. Hangi yol ve yöntemin kullanılacağı organizasyonel gelişim uzmanı ve insan kaynakları tarafından daha net olarak belirlenecektir. İhtiyaç olunan yerlere daha fazla eğilen yaklaşımlar tercih edilebilir. Bununla birlikte organizasyonel gelişim aşamasından geleneksel yaklaşım eylem araştırma modelidir. Bu model, organizasyonel süreçlerin daha etkili olmasını sağlamak adına birçok farklı kuruluş tarafından kullanılabilmektedir. Eylem araştırması modelinin temeli, araştırma, süreçleri analiz etme, organizasyon şemasını çıkarma ve eyleme geçme gibi adımları içerir.

Tüm bunlarla birlikte organizasyonel gelişim sürecinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden çok daha fazlası planlanarak hayata geçirilir. Özellikle geri bildirimleri şirkete ileterek, değişim için kullanılan birden fazla döngü vardır. Bu da şirketleri değişime çok daha duyarlı hale getirmektedir.

Eylem Araştırma Modeli

Organizasyonel gelişim süreçlerinde en sık kullanılan yöntem eylem araştırma modelidir. Bu yöntemin en önemli özelliği ise sistematik olmasıdır. Eylem araştırma modelinde, araştırmaya bir yanıt ile başlanmamaktadır. Diğer taraftan ayrıntılı ve karmaşık bir çok işlem bu model içerisinde gerçekleştirilebilir.

Eylem araştırma modelinde veri toplamaya başlamadan önce, araştırmanın etkin biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede hem bireysel hem de başka araştırmacılar ile gerekli olan eylem araştırması aşamalı olarak gerçekleştirilir. Eylem araştırması modelinde altı temel aşamadan söz edilebilir. Bu aşamalar; sorunun teşhisi, geri bildirim ve değerlendirme, planlama, müdahale ve uygulama, değerlendirme, başarı olarak belirlenmiştir.

Sorun Teşhisi

Organizasyonel geliştirme süreçleri sorunu teşhis ederek yani problemleri tanımayla başlar. Teşhis yöntemi genel olarak veri toplama, nedenlerin belirlenmesi ve seçeneklerin değerlendirilmesi adına ilk araştırmadır.

Geri Bildirim ve Değerlendirme

Geri bildirim ve değerlendirme süreci, genel olarak tespit edilmiş olan problemlerin doğru bir şekilde araştırılmasını içerir. Bu sayede yapılacak çalışmalara ilişkin birçok veriye sahip olunur. Bu verilerin değerlendirilmesi, odak gruplarını içerebilmektedir.

Belirlenen odak grupları, bazı ürün, hizmet ya da kavramlara yönelik fikirleri ve tutumları hakkında sorular sorulan kişiler oluşur. Bu odak gruplarında bulunan kişilerin sayıları ve araştırmanın konusu değişkenlik gösterebilmektedir. Kimi zaman müşteriler, kimi zaman ise çalışanlar bu odak gruplarında yer alabilir. Odak grupları sayesinde toplanan bilgiler, ilk adımda sorunların ve zorlukların yeniden değerlendirilmesinde kullanılır.

Planlama

Eylem araştırma modelinde; bir şirket ya da organizasyon, sorunlarını tanıdıktan sonra bunlara ilişkin değerlendirmeler yapar ve çözüm fikirleri üretir. Bu çözüm fikirlerinin ortaya çıkmasının ardından ise eylem planı oluşturularak devreye konur. Oluşturulan plan, mevcut sorun açısından uygun olan tüm müdahale ve çözüm önlemlerini içermelidir.

Planlama safhasında yer alan önlemler genellikler; eğitim seminerleri, sempozyumlar, çalıştaylar ve ekip oluşturma gibi önerileri içerir. Birçok insan “takım oluşturma” ile “takım çalışması” ifadelerini birbiri yerine kullanır. Buna karşın bu hatalı bir yaklaşımdır. Bu ikisi ayrı ayrı kavramlardır. Takım oluşturma aşamasında grupların yaratılmasına ve takımların yapısının değiştirilmesine önem verilir. Bunların yanı sıra beklenen sonuçlar ölçülerek, planlama sürecindeki adımlar genel planın önemli bir parçası haline getirilir.

Müdahale ve Uygulama

Bir plan ortaya koyduktan sonra eylem aşamasına geçilir. Organizasyonel geliştirme süreçleri son derece karmaşıktır. Bu süreçlerde modelin temel unsuru müdahale ve uygulamadır. Müdahale ve uygulama sürecinde amaç gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanmasıdır. Değişikliklerin yapılmasının ardından geri bildirimler değerlendirilir ve buna göre yeniden plan aşamasına dönülür.

Değerlendirme

Müdahale ve uygulama aşaması tamamlanır tamamlanmaz, organizasyonda yapılan değişikliklerin sonuçları değerlendirilir. Beklenen değişikliklerin gerçekleşmemesi halinde, neden ortaya çıkarılarak engellerin ortadan kaldırılması sağlanır.

Başarı

Başarı aşaması ise istenen değişikliklerin gerçekleştiğini ifade eder. Bu başarının devamlılığı açısından uygun plan ve verimlilik standartlarının devamı zorunludur. Değişikliklerin kalıcı olması adına sürekli izleme gerekir. Bunun yanı sıra pazar ve şirketler değişikçe yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların çözümüne ilişkin sürekli olarak organizasyonel gelişim gerekir.