İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Her tür geçiş döneminde görüldüğü gibi küçük işletmelerin de büyürken çeşitli sorunlarla karşılaşacakları muhakkaktır. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan işletmeler yapısal olarak çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar.

Kurumsallaşmayan İşletmelerde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Bu sorunları ortaya koymak, ve çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı Kurumsallaşamayan İşletmelerin Yaşadıkları Sorunları aşağıda sıralamaktadır.

1. Plansızlık,

2. İnsan kaynaklarına yeterli önemin verilmemesi,

3. Profesyonelleşememek,

4. Çalışanlar ile aile bireyleri arasındaki ilişkilerin profesyonel düzeyde olmaması,

5. İletişim sorunları,

6. İlişkilerin kurumsal bir kimlik kazanamaması,

7. Organizasyon şemasının olmaması,

8. Karar süreçlerinde örgüt hiyerarşik yapısının göz ardı edilerek,  aile içi hiyerarşik yapının işlemesi,

9. Yapılanma sorunu,

10. Yüksek iş gücü devri,

11. Muhasebe bilgi akış sisteminin yetersizliği,

12. Şirket sahibinin / kurucusunun şirketin bütününü ilgilendiren kararları tek başına alması,

13. Maliyet muhasebesi siteminin oluşturulamaması,

14. Şirket kararlarının doğru bilgi içeren raporlara dayandırılamaması,

15. Kontrollerin sistematik değil bireysel yapılması,

16. Dokümanter edilmiş görev tanımlarının olmaması,

17. Çıkar çatışmaları,

18. Sorumluluk ve yetki dağılımlarının planlı düzenlemelerle yapılmaması,

19. İş akışını düzenleyen dokümantasyonun olmaması,

20. Uzmanlığa ve deneyime göre bilimsel temelli bir görevlendirme yapılmaması,

21. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması,

22. Her adamın her işi yapabildiğinin varsayıldığı bir çalışma ortamı,

23. Eski alışkanlıklara bağlılık.

24. Aile üyeleri arasındaki iletişim sorunları.