İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrılabiliyor olmaları gerekmektedir. Aile şirketlerinde yönetimde bulunan aile bireylerinin işleyişin etkin, verimli ve süreklilik arz eden yapıda yürütülebilmesi için yetki ve sorumlulukların çerçevesinin net şekilde belirlenmesi gerekir.

Her işletmeye özgü olarak hazırlanan Aile Anayasası ile Aile Şirketlerinde aile içi ilişkilerin kurumsallaşmasını, görev, yetki ve sorumlulukların net olmasını dolayısıyla şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarılırken izlenecek yolun belirli olmasını sağlıyoruz.

Yönetimin kurumsallaşması, iş ile ilgili değerlerin uygulamada öncelikli olduğu bir iş ortamının yaratılmasını; işletmelerin karlılık, istikrarlı büyüme ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Biz Ortak Akıl Danışmanlık olarak Aile Şirketlerine Yönetim Danışmanlığı Hizmeti ile Aile Şirketlerinin yönetimde bulunan aile bireyleri arasındaki iletişimin kurumsal bir boyuta dönüşmesini sağlarken; aile kültürü, paylaşılan değerlerin varlığı, şirkete adanmışlık, hızlı karar alabilme gibi güçlü yanlarının şirkete en verimli hale gelmesini amaçlıyoruz.

Başarılı Aile Şirketlerinin Yönetimsel Özellikleri:

1-Kendi aileleri için hazırlanan Aile Anayasası ile aile ve yönetim  ilişkilerinin çerçevesi belirlenmiştir.

2--'Aile Konseyi ' oluşturarak çatışma yönetimi sistematiği kurulmuştur,

3-Yönetim kurulu ve icra kurulu oluşturulmuştur,

4-Kurul toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır,

5-Şirketin kurumsallaşma süreci tamamlanmıştır,

6-Yakın ve uzun vadeli mali hedefler  ve faaliyet planı belirlenmiştir,

7-Arge ve inovasyon yatırımları önem arz eder ,

8-Dış Pazar araştırmaları ve yatırımları planlanmıştır,

9-Bir sonraki kuşağa devir planı hazırlanmış ve işletme için uygun görülen varis şirket içinde kurul tarafından uygun görülen zaman ve görevlerde deneyim kazanmak üzere çalışma planı kurgulanmıştır.

10-Hissedarlar sözleşmesi  hazırlanmıştır.

İşletmeler ve aile şirketleri için  ÇÖZÜM Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığında !

(Şirketiniz için doğru çözümü arıyorsanız bizimle iletişime geçin.)

Şirket Nedir?

Şirket, TDK’de geçen tanımına göre bir veya birden fazla kişi tarafında kar elde etmek için mal ya da hizmet üretme gayesiyle kurulan tüzel yapıya denir. Resmi tanımında herhangi bir şirket türünden bahsedilmese de şirketler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır: Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri.

Şirketlerin Özellikleri

Şirketlerin özellikleri, 2 adet şirket türü olduğu için farklılık göstermektedir. Şahıs şirketlerinin ve sermaye şirketlerinin kendilerine ait özellikleri varken ortak özellikleri de bulunmaktadır. Bu iki şirket türü hariç bir başka şirket türü de bulunmaktadır: Aile şirketi.

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri

 •  Ortakları gerçek kişilerden oluşmaktadır.
 • Ortaklar sınırsız sorumluluğa sahiptir. Tüm varlıkları bu sorumluluğa dahildir.
 • Şirket sözleşmeleri oybirliği gerektirir.
 • Sermaye paylara bölünmemiştir.
 • Her ortağın temsil ve denetim hakkı bulunmaktadır.
 • Şahıs şirketleri vergi mükellefi değildir.
 • Yalnızca tescil ve ilanla kurulurlar

Sermaye Şirketlerinin Özellikleri

 • Ortakları gerçek ve tüzel kişiler olabilir.
 • Ortakların sorumluluğu şirkete koymayı taahhüt ettikleri şeyler kadardır.
 • Sözleşmelerde oy çokluğu yeterlidir.
 • Sermaye paylara bölünmüştür.
 • Temsil ve denetim yetkileri şirketlerin belli organlarına aittir.
 • Sermaye şirketleri şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
 • Tescil ve ilandan önce Ticaret Bakanlığından onay alındıktan sonra kurulabilirler

Aile İşletmelerinin Özellikleri

 • Aileden bir veya daha fazla kişi tarafından kurulur.
 • En önemli strateji aile çıkarıdır.
 • İş kararlarında aile gelenek ve değerleri oldukça önemlidir.
 • İlk amaç aile üyelerinin kar etmesi ve geçiminin sağlanmasıdır.

Şirketler ve Türleri

Şirketler kendi aralarında şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere 2 ana sınıfa ayrılır. Bu şirket türleri de kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bu iki şirket türünün haricinde ise bir sınıfa dahil olmayan aile işletmeleri bulunmaktadır.

Sermaye Şirketleri

Anonim Şirket (A.Ş.): Anonim şirketler en az 5 gerçek veya tüzel kişiden oluşan şirketlerdir. Bu tür şirketlerin kurulurken en az 50.000 TL sermayeye sahip olması gerekir. Şirket adının yanında A.O. (anonim ortaklık) veya A.Ş. (anonim şirket) ibaresi bulunmak zorundadır.

Limited Şirket (LTD. ŞTİ.): Limited şirketler için bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi yeterlidir. Ortak sayısı 50 kişiyle sınırlıdır ve kuruluş sermayesi için en az 10.000 TL gereklidir. Yönetim birimi müdürlerden oluşur ve ortak sayısı 20’yi geçtiği taktirde denetim kurulu ve genel kurul oluşturulması gerekir.

Paylı Komandit Şirketler: Paylı komandit şirketler sermayesi paylara bölünen şirket türüdür. Şirketin ortakları 5 kişi ile sınırlıdır. Şirket yönetimi, şirket üzerinde sınırsız sorumluluğa sahip olan şirket ortaklarına aittir.

Şahıs Şirketleri

Kolektif Şirket: İki veya daha fazla ortak gereklidir. En az iki ortağa sahip olan şirketin ortakları şirketin her türlü sorumluluğu üstüne almak zorundadır. He ortağın aynı orda yönetim hakkı bulunmaktadır.

Adli Komandit Şirket: Bu tür şirketler ülkemizde pek fazla bulunmamaktadır. Gerçek ortak sınırı bulunmazken tüzel ortaklar sınırlı sayıdadır. Ortakların birkaçı şirket üzerinde sınırsız sorumluluğa sahiptir. Şirket alacaklılarına karşı sorumlu olanların varlığı yetersiz gelirse diğer ortakların da mal varlığına el konulabilir.

Adi Şirket: İki veya daha fazla gerçek ortağın oluşturabileceği şirket türüdür. Şirketin sahibi harici kimsenin mal varlığı yoktur. Tüzel ortak bulundurmak yasak olduğu için şirketlerin ortakların mal varlığı üzerinde payı bulunur. Herhangi bir mal varlığı durumunda ortak birlikte hareket etmek durumundadır.