İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:3 No: 160 Yeşilköy İstanbul

Aile şirketlerine yönelik gelişmeler, 3. kuşağa erişmiş şirket sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vaziyetin altında yatan en ehemmiyetli etkenler ise, aile ve şirket büyüdükçe aile ilişkileri ile şirket işlerinin birbirine karışması, iş ortamında yaşanan negatifliklerin aile içi ilişkileri yaralaması, bunun natürel neticesi olarak ortaya çıkan aile içi kopukluklardır. Ayrı olarak, şirketi inşa edip belirli bir düzeye getiren, başka bir deyişle işin mutfağını zahmetini çeken kuşaklar, yetki ve sorumluluklarını sonraki kuşaklara aktarmakta veyahut profesyonelliğe kurumsal kimliğe geçişte çekimser davranmaktadır. Dolayısıyla, aile şirketlerinin karşılaştığı en ehemmiyetli mesele profesyonelliğe geçiş, başka bir deyişle kurumsallaşma olarak ön tasarıya çıkmaktadır.

Aile Anayasası Nedir?

Lakin , burada asıl ehemmiyetli husus, aile anayasası hazırlanmasından ziyade, bütün aile fertlerinin üzerinde anlaştığı ve özümsediği bir aile anayasasının uygulamaya geçirilmesidir

Aile şirketleri için kullanılabilecek Aile Anayasası, muhtevası bakımından Türk Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Kalıt Hukuku, Aile Hukuku ve Uygar Hukuk alanlarında kararlar içerecek yasalara uygun olarak tertip etmesi şart olan teknik bir adli metindir.

Ortak Akıl İdare Danışmanlık olarak; Aile Anayasası, aile şirketlerinde iş süreçlerinden, idare ve organizasyona, ortaklık yapısından, aile fertlerinin birbirleriyle olan iş ilişkilerine, pay ve mal yönetimi ve devirlerine kadar pek çok ilişkileri tertip eden bir doküman olarak tanımlanabilir.

Aile anayasası, şirketlerin kurumsallaşarak büyümelerine ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına en büyük yardımı olan yol haritasıdır. Aile Şirketlerinde kurumsallaşmanın birinci basamağı Aile Anayasası hazırlamak ve bunun yürürlüğe konulmasından geçtiğine inanıyoruz. Bunca yıllık deneyimlerimiz bize göstermiştir ki, Kurumsallaşamayan Aile şirketlerinde handikaplar ancak Aile Anayasasının Hazırlanması ve Aile Anayasasına sadık kalınarak sağlanabilir.